ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ డిస్ప్లే

చెక్క డ్రమ్ములను తయారు చేయడం
ఫ్యాక్టరీ (3)
చెక్క డ్రమ్ములను తయారు చేయడం
ఫ్యాక్టరీ (2)
చెక్క డ్రమ్ములను తయారు చేయడం
ఫ్యాక్టరీ (4)
చెక్క డ్రమ్ములను తయారు చేయడం
ఫ్యాక్టరీ (1)
ఫ్యాక్టరీ (9)

ఉత్పత్తి రవాణా

చెక్క డ్రమ్ షిప్పింగ్
చెక్క డ్రమ్ షిప్పింగ్
చెక్క డ్రమ్ములను లోడ్ చేసి రవాణా చేస్తారు
చెక్క డ్రమ్ షిప్పింగ్
చెక్క డ్రమ్ షిప్పింగ్

కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్

  • కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్-7
  • కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్-1
  • కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్-2
  • కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్-3
  • కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్-4
  • కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్-5
  • కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్-6